สุขศึกษาและพละศึกษา

นายไพบูลย์ ทองอ้วน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
นายธัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์
ครู คศ.3
นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล
ครู คศ.3
นายวีระพงศ์ วงษา
ครู คศ.3
นายชยพล ศรีเที่ยง
ครู คศ.1
นางสาววรรณภา ทองรักษ์
ครูผู้ช่วย

ออกแบบโดย dsite.in.th