สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุทธิพล ทองเทียม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเกศรินทร์ เหงขุนทด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกัลยา ทองอ้วน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจงรักษ์ พูนทอง
ครู คศ.3
นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียว
ครู คศ.3
นางสาวกรกนก หลอดอาสา
ครู คศ.3
นางสาวเสาวลักษณ์ นามจันดี
ครู คศ.3
นางสาวิตรี ศรีกัณหา
ครู คศ.3
นายวทัญญู สุวรรณประทีป
ครู คศ.2
นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์
ครู คศ.2
นางสาววรรณิศา มุกดาหาร
ครู คศ.2
นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณมีโชค
ครู คศ.2
นางสาวปัทมา ยนตรี
ครู คศ.2
นางทิวา ไหมสมบูรณ์
ครู คศ.2
นายปฏิวัติ นารมย์
ครูผู้ช่วย

ออกแบบโดย dsite.in.th