ศิลปะ

นายธงชัย สุมะนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์
ครู คศ.3
นางเอมอร จันทาตีด
ครู คศ.3
นางสาวอารียา บุตรทา
ครู คศ.3
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์
ครู คศ.3
นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์
ครู คศ.1
นายนัทพงษ์ เทเวลา
ครู คศ.1
นายธีร์ธนพัชร ร้อยดาพันธุ์
ครู คศ.1
นางสาวอรัญญา อินทนนท์
ครู คศ.1
นางสาวจุรีรัตน์ โนราช
ครูผู้ช่วย

ออกแบบโดย dsite.in.th