วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโกมล ศิริวัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิรังรอง จรัญศิริไพศาล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางแก่นจันทร์ งิสันเทียะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชาตรี ขุนภักดี
ครู คศ.3
นายทศพณ ทองแย้ม
ครู คศ.3
นายไผ่ล้อม ชมพุด
ครู คศ.3
นางสายชล ชาติไทย
ครู คศ.3
นางปัณณพร เชื้อป้อง
ครู คศ.3
นางปาริชาต ปาลินทร
ครู คศ.3
ดร.เกียรติศักดิ์ น้อยพา
ครู คศ.3
ดร.กาญจนา จรัญศิริไพศาล
ครู คศ.3
นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล
ครู คศ.3
นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
ครู คศ.3
นายบัญชา เม้าทุ่ง
ครู คศ.3
นางสาวิตรี ด้วงตะกั่ว
ครู คศ.3
ดร.สุธี ศรศักดา
ครู คศ.2
นางสาวแคทลียา มหาวงศ์
ครู คศ.2
นายลิขิต จิตโส
ครู คศ.2
นายราชันย์ ต้นกันยา
ครู คศ.2
นางสาวทัศนีย์ กวาดชัยภูมิ
ครู คศ.2
นางสาวสายฝน มาตสีมา
ครู คศ.2
นายทรงศักดิ์ นะลาคุณ
ครู คศ.2
นางสาวเบญจมาศ บุตรจันทร์
ครู คศ.2
นายพงษ์นิวัตร มาเวียง
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์พร วันทองสุข
ครู คศ.1
นางสาวเปรมกมล จำปานิล
ครู คศ.1
นายจักรพรรณ โตกลาง
ครู คศ.1
นางประริศตา วรรณชัย
ครู คศ.1
นางสาวราตรี ทองนำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัทรรินทร์ ธรรมวัตร
ครูผู้ช่วย

ออกแบบโดย dsite.in.th