ภาษาไทย

นางรุ่งฤดี ทองมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางวานุช ศรีบุญมานนท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์
ครู คศ.3
นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์
ครู คศ.3
นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐ
ครู คศ.3
นางพิกุลทอง เจรนุกุล
ครู คศ.3
นางพิชญดา ขุนภักดี
ครู คศ.3
นางพิมพ์สินี ธเนศนิษฐ์
ครู คศ.3
นางคำตุ่น มาตุ้ม
ครู คศ.3
นางสาวตะวันฉาย ทาเวียง
ครู คศ.2
นางสาวเบญญาภา จอดพรม
ครู คศ.2
นางสาวเสาวณี มลิดา
ครู คศ.1
นางสาวสุพรรษา น้ำใจตรง
ครูผู้ช่วย

ออกแบบโดย dsite.in.th