ภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางรัชนี โพธิกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพนิดา แสนจันแดง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววรีพร ชาติชนะ
ครู คศ.3
นางปรียา ศรีคำม้วน
ครู คศ.3
นางพัชรินทร์ โสภา
ครู คศ.3
นางบุญชดา จันทร์แสง
ครู คศ.3
นางสาววรรณพร ศรีมี
ครู คศ.3
นางรัชดานุศร สุพร
ครู คศ.3
นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์
ครู คศ.3
นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน
ครู คศ.3
นางศิริเพ็ญ พรมษร
ครู คศ.3
นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก
ครู คศ.3
นางสาวเกศรา อินทะนนท์
ครู คศ.3
นางสาวสุธาสินี สิงห์น้อย
ครู คศ.2
นางทิพวรรณ วงษา
ครู คศ.2
นางสาววิภาดา ลาปะ
ครู คศ.2
นายภาณุชิต ศิลาศรี
ครู คศ.2
นางกิ่งดาว แสนขันธ์
ครู คศ.2
นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง
ครู คศ.2
นางภัทรานิษฐ์ สิงห์บุราณ
ครู คศ.1
นายวชิร สืบปรุ
ครู คศ.1
นางสาวมลฤทัย พรมวัง
ครู คศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พิมสวัสดิ์
ครู คศ.1
นายเอกดำรงค์ ถวิลรักษ์
ครู คศ.1
นางสาว ณพสุ เพชรสม
ครู คศ.1

ออกแบบโดย dsite.in.th