ผู้บริหาร

นายฉัตร สิงห์บุราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

 

นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรัชนี หล้าจาด
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายวัชรวีร์ ทองวิลัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
ออกแบบโดย dsite.in.th