ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
– แบบขออนุญาตพิมพ์สำเนาเอกสาร/ใช้กระดาษ  
– เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  
– คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง และวิชาการป้องกันการทุจริต  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
– เอกสารประชุมผู้ปกครองปี 2565 ภาคเรียนที่ 1   
– ปฏิทินการปฏิบัติงาน-ระบบการดูแล ปีการศึกษา 2565   
– เอกสารสรุป รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565   
– เอกสาร บันทึกการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565   
– แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมิน   
– แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน   
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
– 01 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2567   
– 02 แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมแพศึกษา   
– 03 โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมแพศึกษา   
– 04 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนชุมแพศึกษา   
– 05 เอกสารประกอบการเขียนโครงการ   
– 06 เอกสารรายงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ   
ออกแบบโดย dsite.in.th