คณิตศาสตร์

นางศิริพรรณ ศรีอุทธา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางสาวอุษณี ชาติพหล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางพิระธร ตีกา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางผ่องพรรณ อวนศรี
ครู คศ.3
นายกัมปนาจ ศรีอุทธา
ครู คศ.3
นายภัทรพงษ์ แซงจันดา
ครู คศ.3
นายเสกสรรค์ จันสนิท
ครู คศ.3
นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ
ครู คศ.3
นางสาวปภัทรนันท์ นามสุดชินสีห์
ครู คศ.3
นางจตุพร จิตมาตย์
ครู คศ.3
นางศิริลักษณ์ แสงชาตรี
ครู คศ.3
นางพเยียกร เบี้ยกระโทก
ครู คศ.3
นายพิชิต ทองล้น
ครู คศ.3
นางสาวลลิตา ชาวกะมุด
ครู คศ.3
นางพัฒน์นรี ศิริวารินทร์
ครู คศ.3
นายประดิษฐ์ ฦาชา
ครู คศ.3
นางสาวทัดดาว สนเมือง
ครู คศ.2
นายระพีพงศ์ ลีพรม
ครู คศ.2
นางสาวพัชราวดี ใจแน่น
ครู คศ.2
นายสมนึก วงษา
ครู คศ.2
นางสาวอมราศรี สุวรรณปฐวี
ครู คศ.2
นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร
ครู คศ.2
นางสาวกาญจนา ปาลี
ครู คศ.1
นางสาวอิงอร เทศประสิทธิ์
ครู คศ.1

ออกแบบโดย dsite.in.th