การงานอาชีพ

นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางนงค์นุช เพ็ชรนอก
ครู คศ.3
นางสาวพัชรา บุพิ
ครู คศ.2
นายพันพิเชษ พันธโคตร
ครู คศ.1
นางสาวนวลละออง ทองดี
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีสำราญ ไกยแจ่ม
ครูผู้ช่วย

ออกแบบโดย dsite.in.th